د کلیو دبیار غوني او پراختيا وزارت

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت، له هغو سیمو پرته چې لاسرسی ورته ستونزمن وي د ۱۹ ولایتونو په مرکزونو او په ټولو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان د پلي کېدو مسوولیت لري

د کلیو دبیار غوني او پراختيا وزارت شاخصونه

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

 میلونه ډالر له ۳۲۹۸ زیاتو پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

 ټولنو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسي تړون ملي پروګرام:

د ملي دسترخوان کليوالي سیمې: د COVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project  لپاره د ملي دسترخوان بودیجه د کلیوالي سیمو لپاره ۱۳۶ مېلیونه امریکایي ډالرده. د خوراکي توکو مرستندویه کڅوړې او روغتیایې محصولات به په کلیوالي او نیمه ښاري سیمو کې مستحقو کورنیو ته ووېشل شي، د هغو ۱۹ ښاري مرکزونو په ګډون چې د کابل ښاروالۍ او نورو ولایتي ښاري مرکزونو کې وېشل کېږي. ملي دسترخوان به په ۲۳۴ ولسوالیو او د ۱۹ ولایتونو په مرکزونو کې د ۲.۲  مېلیونه کورنیو سره مرسته کوي چیرې چې د ولسي تړون ملي پروګرام پروژې نه پلي کېږي او هلته فعالیت و نلري. ځکه چې دا د ښاروالۍ له حد څخه بهر دي. دا کلیوالي سیمې د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د ولسي تړون ملي پروګرام د پروژې لخوا اداره کیږي او د همکارو ادارو په ملاتړ سره چې د کورنیو د لیستونو په ارزونې ، لوژیستیکو برخو ، او د وېشلو عمومي څارنه کې همکاري کوي مدیریت کېږي.
 

په ولسی تړون کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا شاخصونه

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

میلونه ډالر له ۳۲۹۸ زیاتو پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

 ټولنو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ

په ملي دسترخوان کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا شاخصونه

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

میلونه ډالر له ۰ زیاتو پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

 ټولنو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ