د سيمه يیزو چارو خپلواکه اداره

د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د ۱۳ ولایتونو په مرکزونو کې د دې پروګرام د پلي کولو مسوولیت لري.

 د سيمه يیزو چارو خپلواکه اداره شاخصونه

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

میلونه ډالر ۶۹۵ پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

د شوراګانو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
  اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ

 

 د سيمه يیزو چارو خپلواکه اداره

 
د ملي دسترخوان ښاري سیمې: د COVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project د ملي دسترخوان پروګرام د ولایتونو په مرکزي ښارونو کې ۵۶ میلیونه امریکایي ډالره دي. د د خوراکي توکو مرستندویه کڅوړي او روغتیایې محصولات د ټاکل شویو مستحقو کورنیو لپاره د نغدي مرستو په شمول د راستنیدونکو لپاره چې د ښاروالۍ په کمپونو کې میشت دي د سیمه ییزو پراختیايي شوراګانو او د ګذر د شوراګانو له لارې په ۱۴ ولایتي مرکزونو کې وېشل کېږي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان (IOM) په وینا ملي دسترخوان به د ولایتونو په مرکزي ښارونو کې نږدې ۴۵۰۰۰۰ کورنیو (۹۰٪ سلنه کورنیو) سره مرسته کوي چې په دې کې به شاوخوا  ۱.۴۵ مېلیونه راستنېدونکو سره مرسته کوي، د مهاجرت نړیوال سازمان په وینا د نړیوال پوښښ د اساسی اصولو په بنسټ، نږدې  له ۷ څخه تر ۱۰ سلنه بډایه کورنۍ د ټاکل شويو معیارونو په کارولو سره د دې پوښښ څخه لرې کېږي.

په ولسی تړون کې سيمه يیزو چارو خپلواکه اداره شاخصونه

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

میلونه ډالر ۶۹۵ پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

د شوراګانو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
  اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ

په ملي دسترخوان کې سيمه يیزو چارو خپلواکه اداره شاخصونه

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

میلونه ډالر ۰ پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

د شوراګانو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
  اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ

د پروګرام د معلوماتي سېستم شاخصونه

ټولې شمېرې او جدولونه د معلوماتو د مدیریت سېستم ورځني تجدید شوي معلومات په تفصیل سره وړاندې کوي.