کابل ښاروالۍ:

 

په کابل کې د ملي دسترخوان د پروژې لپاره COVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project  ۸۰ مېلیونه امریکایي ډالره په پام کې نیول شويدي چې په کابل کې، د خوراکي توکو کڅوړې د روغتیا ساتنې محصولات او  یا به کورنیو ته نغدي پیسې ورکړل شي چې پدې توګه  به ۶۳۰۰۰۰ کورنیو  ته چې (نږدې ۸۰٪ سلنه کورنۍ کېږي) د کابل ښاروالۍ (KM) له لارې د ملي د سترخوان مرستندویه کڅوړې ترلاسه کوي. په دویمه برخه کې د ذکر شوي لیست څخه د مستحقینو د ایستلو لپاره کاري میتودونه او معیارونه په پام کې نیول کیږي، تمه کیږي چې شاوخوا ۲۰ سلنه بډایه کورنۍ به د پوښښ څخه بهر پاتې شي، ځکه چې کابل د غوره اقتصادي وضعیت لرونکو کورنیو له لوړ تناسب څخه برخمن دی. د ( ۸۰۰۰ افغانیو ( په ارزښت چې نږدې ۱۰۰ امریکایی ډالر کېږي مرستندویه کڅوړې به په دوو پړاوونو کې هرې کورنۍ ته وویشل شي هره برخه به هرې کورنۍ ته ۴۰۰۰ افغانۍ وي چې شاوخوا ۱۰۰ امریکایي ډالره کېږي خوراکي توکي به په مرستندویه کڅوړو کې شامل وي لکه څنګه چې په دویمه برخه کې یادونه وشوه ترسره کېږي.

کابل ښاروالۍ شاخصونه

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

 ۲۵ میلونه ډالر له ۳۰۰۰ زیاتو پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

 ټولنو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

۹۸۰۰ ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لیست بشپړ کړی دی

5-sm
0
اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ