قصه های موفق

اهمیت بسته های کمکی برای مردم

اهمیت بسته های کمکی برای مردم      حکومت افغانستان برنامۀ دسترخوان ملی را به هدف مبارزه با عواقب منفی ناشی از ویروس کرونا در شهرها و دهات...

ادامه..