شاروالی کابل:

بخش COVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project دسترخوان ملی در کابل 80 ملیون دالر امریکایی در نظر گرفته شده است. در شهر کابل برای خانواده های انتخاب شده کمک های امدادی به شکل بسته های غذایی و حفظ الصحه و / یا پول نقد به خانواده صورت میگیرد. به این ترتیب تقریباً از 630000 خانواده ها (تقریباً 80 درصد از مجموع خانواده ها) از طریق شاروالی کابل (KM) بسته های کمکی برنامه دسترخوان ملی بدست میاورد. با درنظر گرفتن شیوه کار و معیارهای حذف مستحقین از لسیت که در جزء دوم ذکر گردیده، انتظار می رود که نزدیک به 20 درصد از خانواده های ثروتمند از پوشش خارج شوند، زیرا کابل نسبت بالاتری از خانواده های دارای وضعیت اقتصادی مناسب تر را داراست. برای هر خانواده مستحق یا واجد شرایط یک بسته کمکی به ارزش 8000 افغانی (معادل تقریبی 100 دالر امریکایی) در دو قسط توزیع می شود. هر قسط برای هر خانواده 4000 (تقریباً معادل 50 دالر امریکایی) خواهد بود. اقلام غذایی شامل در بسته های کمکی و زمان توزیع همانند که در جزء دوم ذکر گردیده است صورت میگرد.

شاخص ها شاروالی کابل

1 (2)sm
0

خانواده بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

به حساب بیش از ۳۰۰۰ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل در بیش از ۱۱۲۰۰ قریه تکمیل شده است

4-sm
0

قریه لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی مستفید شونده