اداره مستقل ارگانهای محلی

اداره مستقل ارگان های محلی مسوول تطبیق برنامه را در ۱۳ شهر بدوش دارند.

شاخص های اداره مستقل ارگانهای محلی برنامه دسترخوان ملی

1 (2)sm
0

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

دالر به حساب ۶۹۵ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شوراهای که لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی برای دریافت توزیع بسته های کمکی

 

ادارۀ مستقل ارگانهای محلی:

مناطق شهری دسترخوان ملی: ارزش بخشCOVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project دسترخوان ملی برای مراکز شهرهای ولایتی 56 میلیون دالر امریکایی است. بسته های کمکی غذایی و محصولات حفظ الحصه ویا پول نقد برای خانواده های منتخب، ازجمله عودت کننده گان که در کمپ های داخل مرزهای شاروالی زندگی میکنند از طریق شوراهای انکشافی محلات و شوراهای گذر در 14 مرکز شهرهای ولایتی توزیع میگردد. در دسترخوان ملی به تقریباً 450000 خانواده (تقریباً 90 در صد از مجموع خانواده ها) در آن مراکز شهرهای ولایتی از جمله تقریباً 1.45 میلیون نفرعودت کننده طبق تخمین سازمان بین المللی مهاجرت(IOM ) کمک میشود. بر اساس اصل اساسی پوشش جهانی، تقریباً 7 تا 10 درصد خانواده های ثروتمند با استفاده از معیارهای از قبل تعیین شده از این پوشش حذف می شوند.

شاخص های اداره مستقل ارگانهای محلی برنامه میثاق شهروندی

1 (2)sm
0

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

دالر به حساب ۶۹۵ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شوراهای که لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی برای دریافت توزیع بسته های کمکی

شاخص های اداره مستقل ارگانهای محلی برنامه دسترخوان ملی

1 (2)sm
1

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

دالر به حساب  شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شوراهای که لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی برای دریافت توزیع بسته های کمکی

شاخص های سیستم معلوماتی برنامه

همه ارقام و جدول ها معلومات تجدید شده روزانه سیستم مدیریت اطلاعت را با تفصیل نشان میدهد