وزارت انکشاف دهات:

وازرت احیا و انکشاف دهات مسوولیت تطبیق برنامه دسترخوان ملی را در مراکز ۱۹ولایات و تمامی ولسوالی ها به استثنای ساحات ایکه مشکلات دسترسی دارند.

شاخص های وزارت انکشاف دهات

1 (2)sm
0

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

به حساب بیش از ۷۰۱۲ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شورای انکشافی که لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی مستفید شونده

برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیأ و انکشاف دهات:

مناطق روستایی دسترخوان ملی: بخش COVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project دسترخوان ملی برای مناطق روستائی و نیمه شهری 136 میلیون دالر امریکایی است.  بسته های کمکی غذایی و محصولات حفظ الحصه  برای خانواده های منتخب مستحق مناطق روستایی و نیمه شهری، ازجمله 19 مرکز شهرهای ولایتی و خارج از مرزهای شاروالی کابل و سایر مراکز شهرهای ولایتی توزیع میگردد. در دسترخوان ملی به 2.2 میلیون خانواده در 234 ولسوالی و 19 مرکز شهرهای ولایتی کمک میشود كه پروژۀ میثاق شهروندی بخش روستایی و شهری آنجا ها تطبیق نمیگردد و آنجا ها فعالیت ندارد چون خارج از مرزهای شاروالی است. این مناطق روستایی توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیأ و انکشاف دهات از طریق پروژۀ میثاق شهروندی افغانستان و با حمایت موسسات همکار که در بسیج سازی، بررسی لیست‌های خانواده ها، تدارکات و نظارت بر کل توزیع کمک می کنند، مدیریت می شود.

شاخص های وزارت انکشاف دهات در برنامه میثاق شهروندی

1 (2)sm
0

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

به حساب بیش از ۷۰۸۵ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شورای انکشافی که لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی مستفید شونده

شاخص های وزارت انکشاف دهات در دسترخوان ملی

1 (2)sm
0

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

به حساب بیش از ۱۷ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شورای انکشافی که لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی مستفید شونده