پوشش جغرافیایی برنامۀ ملی میثاق شهروندی در مقایسه با پروژه های دسترخوان ملی

 

ساحاتی که باید زیر چتر برنامۀ دسترخوان ملی قرار گیرند شامل تقریباً دو-سوم مجموع ساحات کشور میگردد. ساحات متباقی توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی پوشش داده خواهند شد. “محلات/Communities” در اینجا بمعنی ترکیب شورا های انکشافی محلی و شورا های گذر میباشد که مرکز تطبیق فعالیت های پروژه دانسته میشوند.

1. برنامۀ دسترخوان ملی در هماهنگی با برنامۀ ملی میثاق شهروندی و جامعۀ بشری کمک های متمم/تکمیل کننده در سراسر کشور را فراهم مینمایند؛

2. برنامۀ ملی میثاق شهروندی در 123 ولسوالی، 19 ولایت و 4 شهر بزرگ کشور (هرات، مزارشریف، کندهار و جلال آباد بگونۀ پوشش قسمی) که 1.8 میلیون خانوار مستفیدشونده را دربر میگیرد، فعالیت دارد.

3. برنامۀ دسترخوان ملی تمام ساحت را تحت پوشش خویش قرار خواهد داد  که شامل 234 ولسوالی خارج از پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی  و همچنان 10 ولایت متباقی میباشد.  بخش دوم این برنامه 19 مراکز ولایتی را تحت پوشش قرار خواهد داد که در آن توازن خانواده ها در چهار شهر بزرگ و کابل در نظر ګرفته خواهد شد که  مجموعاً 3.3 میلیون خانوار از آن مستفید خواهد شد.  

 

4. سرانجام، برای ولسوالیهای که دسترسی به آن دشوار بوده و شدیداً ناامن پنداشته میشوند، برنامۀ ملی میثاق شهروندوی در هماهنگی با شرکای بشری خود (مانند: برنامۀ جهانی غذا (WFP)، سازمان غذا و زراعت (FAO) و یونیسف) با اتکاء به فعالیت های فعلی کمک رسانی آنان در این ساحات برای تحت پوشش قراردادن حدود 575,000 خانوار مستفید شونده فعالیت خواهد نمود.