مستفید شونده ‌گان:

مناطق مورد نظر که تحت پوشش بخش COVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project دسترخوان ملی قرار می‌گیرند تقریباً  دو بر سه حصه کشور را در بر میگیرد.  مناطق باقیمانده تحت پوشش پروژۀ میثاق شهروندی افغانستان قرار می گیرند. در اینجا قریه ها/محلات عبارت از ترکیبی از شوراهای انکشافی قریه ها/محلات و شوراهای گذرمی باشد که تطبیق کننده این پروژه خواهند بود.

پروژه دسترخوان ملی به ویژه تمام خانواده های که روزانه درآمد 2 دالر آمریکایی یا کمتر از آنرا دارند تحت پوشش قرار میدهد.  در این پوشش گسترده تقریباً 93 درصد از جمعیت شامل می شود. اینجا لازم پنداشته میشود که با خانواده ها جهت مقاومت در برابر اثرات منفی موقتی بر زندگی اقتصادی روزمره شان که ناشی از بحران بیماری کووید 19 است کمک صورت گیرد و آنها جهت پیروی از قواعد فاصله اجتماعی تشویق شوند.