اهداف:

بیماری همه گیر کووید 19 منجر به تأثیرات منفی اقتصادی بالای زندگی مردم، به ویژه فقرا و مزدور کاران روزانه شده است. دولت افغانستان برنامه امداد رسانی را در شهرها و روستاها آغاز کرده است تا با این تأثیرات منفی مبارزه گردد.
بناً هدف پروژه دسترخوان ملی تأمین کمکهای عاجل به خانواده های منتخب مستحق از طریق شورا ها در مناطق تحت پوشش این پروژه در جریان شیوع بیماری کووید 19 میباشد.