درباره برنامۀ دسترخوان ملی:

دسترخوان ملی یک برنامه حکومت است که بصورت تخمینی 4.1 میلیون خانواده های که روزانه درآمد 2 دالر امریکایی یا کمتر از آنرا بدست میآورند ازین برنامه مستفید خواهند شد و 90 درصد از خانواده ها را به سطح کشور تحت پوشش قرار میدهد. بخش COVID-19 Relief Effort for Afghan Communities and Households Project پروژه دسترخوان ملی 2.9 میلیون خانواده را در کشور تحت پوشش قرار میدهد که متمم بخش تلاش کمک رسانی کوید۱۹( COVID-19 Relief Efforts ) و توزیع بسته های کمکی تحت پروژۀ میثاق شهروندی می باشد.

پروژه دسترخوان ملی از طریق وزارت احیأ و انکشاف دهات، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و شاروالی کابل تطبیق می شود. در این پروژه وجوۀ مالی بسته های کمکی برای شوراهای انکشافی قریه ها فراهم میگردد و این شوراها بسته های غذایی و حفظ الصحه را برای خانواده های مستحق قریه های شان خریداری میکنند. خریداری مستقیم بسته های کمکی از عمده فروشان و خرده فروشان محلی، سبب تقویت و کمک تجارت های کوچک در مناطق محلی میگردد. این امر به دولت کمک می کند تا خدمات به قریه ها را از طریق شورای انکشافی قریه ها تحت برنامۀ ملی میثاق شهروندی افزایش دهد و تأثیرات فوری همه گیر شدن بیماری کووید 19 را بالای خانواده ها در سرتاسر کشور کاهش دهد.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد دسترخوان ملی، به پیوند ذیل سند ارزیابی این برنامه مراجعه کنید.

توزیع بسته های کمکی از طرف پروژۀ میثاق شهروندی افغانستان

توزیع بسته های کمکی زیر چتر تلاش کمک رسانی کوید۱۹( COVID-19 Relief Efforts )  تحت پروژۀ میثاق شهروندی برای بیشتر از ۱۲۰۰۰ شورای انکشافی در سطح روستا ها و ۸۵۰ محل در شهرها از طریق بودجه برنامه فرعی وجوه نقدی برای مشارکت اجتماعی صورت می گیرد.

پوشش مناطق روستایی توسط برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیأ و انکشاف دهات:

توزیع بسته های کمکی در قریه ها توسط شوراهای انکشافی به کمک دیپارتمنت بهبود گروه های آسیب پذیر برنامۀ ملی میثاق شهروندی صورت میگیرد. کمیته های فرعی انکشاف گروه های آسیب پذیر و جوانان، ملا امام ها و معلمین شوراهای انکشافی قریه ها را در توزیع بسته های کمکی کمک میکنند. بزرگان قریه ها که سن شان بیشتر از 55 سال نباشد در پروسه تطبیق این برنامه شامل میباشند. کارمندان اجتماعی سه تا چهار بار بخاطر موار ذیل از هر قریه بازدید می كنند:

(الف): تشریح در مورد هدف و روند توزیع بسته های کمکی؛

(ب): تازه ساختن معلومات قریه، بازنگری پیام های مهم صحی در مورد بیماری کووید 19 با مقامات حکومتی (كه ممكن است از بلندگوها برای انتقال این پیام ها استفاده كنند)، شناسایی کسانی که مستحق دریافت بسته های کمکی نمی باشند، تهیه پیشنهاد بسته های کمکی و ارسال آن به واحد اداری ولایتی میثاق شهروندی جهت دریافت منظوری؛

(ج): تهیه پلان توزیع بسته های کمکی با در نظر داشت حفظ فاصله اجتماعی؛

(د): درنظر گرفتن تمام روش ها و فعالیت های حساس جنسیتی (جندر) در ارتباطات و توزیع قسمیکه در پروژۀ دسترخوان ملی مشخص شده؛ و (ه): نظارت بر توزیع.

پوشش مناطق شهری توسط ادارۀ مستقل ارگانهای محلی:

در شهرها شوراهای انکشافی محلات نیز نهاد های اصلی تطبیق کننده خواهند بود، اما در اینجا کمیته های فرعی انکشاف گروه های آسیب پذیر وجود ندارند، پس کمیته های فرعی جوانان شوراها را در فعالیت های مختلف به ویژه در توزیع خانه به خانه کمک خواهند کرد. ملا امام ها و مقامات ناحیه نیز شامل آن اند و در صورت امکان در جلسات شرکت خواهند کرد.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد توزیع بسته های کمکی از طرف پروژۀ میثاق شهروندی افغانستان، لطفاً به سند ارزیابی برنامه مراجعه کنید.