د ولسي تړون ملي پروګرام تر پوښښ لاندې سیمو کې پرمختګ

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

میلونه ډالر له ۳۶۹۵ زیاتو پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

 ټولنو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ

د ملي دسترخوان پروګرام تر پوښښ لاندې سیمو کې پرمختګ

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

میلونه ډالر  ۰ پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

 ټولنو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ

د ولسي تړون ملي پروګرام او ملي دسترخوان تر پوښښ لاندې سیمو کې پرمختګ

1 (2)sm
0

 کورنیو د مرستو کڅوړې ترلاسه کړې دي

2- (1)sm
0

میلونه ډالر له ۳۶۹۵ زیاتو پرمختیايي شوراګانو بانکي حسابونو ته لېږل شوي دي

3-sm
0

 ټولنو د معلوماتو د راټولولو بهیر بشپړ کړی دی

4-sm
0

 ټولنو د خپلو ګټه اخیستونکو لېست بشپړ کړی دی

5-sm
0
اټکل شوې ګټه اخیستونکې کورنۍ