پیشرفت در ساحات تحت پوشش میثاق شهروندی

1 (2)sm
0

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

به حساب بیش از ۷۷۸۰ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شورا ها کی لیست مستفید شونده‌ گان را تکمیل نموده است

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی مستفید شونده

پیشرفت در ساحات تحت پوشش دسترخوان ملی

1 (2)sm
0

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

به حساب بیش از ۱۷ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شورا ها کی لیست مستفید شونده‌ گان را تکمیل کرده باشد

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی مستفید شونده

پیشرفت در ساحات تحت پوشش میثاق شهروندی و دسترخوان ملی

1 (2)sm
0

خانوار های که بسته های کمکی را بدست آورده اند

2- (1)sm
0

به حساب بیش از ۷۷۹۷ شوراهای انکشافی انتقال یافته است

3-sm
0

معلومات آمار و ارقامل شورای انکشافی و تکمیل آگاهی دهی 

4-sm
0

شورای انکشافی که لیست مستفید شونده‌گان را تکمیل کرده اند

 
5-sm
0

خانوار های تخمینی مستفید شونده