دسترخوان ملی

بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی  در شهر کندهار از طریق برنامه دسترخوان ملی  به 63،984 فامیل بی بضاعت مواد خوراکی توزیع نمود

بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر کندهار در 300 شورای انکشافی محل به 63،984 خانوار بی بضاعت و فقیرتر بسته های مواد خوراکی را توزیع نمود، که ارزش هر بسته چهار هزار افغانی میباشد و از سوی برنامه دسترخوان ملی داده میشود؛ این بسته شامل 44 کیلو گرام آرد، 10 کیلو گرام برنج، 10 کیلو گرام روغن، 6 الی 9 کیلو گرام لوبیا یا نخود و 12 عدد صابون میباشد.

همچنان در 9 ناحیه شهر کندهار، برنامه ملی میثاق شهروندی 300 شورای انکشافی محل را ایجاد نموده که از سوی برنامه دسترخوان ملی درین نواحی به 63،984 خانواری بسته های مواد غذایی توزیع گردیده. در همین حال، مسوولین برنامه سعی مینمایند تا به 5428 خانوار این نواحی که مستحق شناخته شده اند در روزهای نزدیک بسته های مواد غذایی برساند.

علاوه بر آن، از بین 14 ناحیه شهر کندهار در ناحیه 6، 5، 13 و 15 ساحاتی که تحت پوشش بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی نیست، برنامه دسترخوان ملی سروی خانوار ها و تنظیم گذرها را آغاز نموده است؛ تا در آینده نزدیک به فقرا نواحی متذکره بسته های مواد غذایی توزیع گردد.

قابل یاداوریست که برنامه دسترخوان ملی در دو مرحله تطبیق میگردد: د مرحله اول به هر خانوار به ارزشت 4000 افغانی بسته های مواد خوراکی توزیع میگردد و هنوز هم جریان دارد؛ همچنان درمرحله دوم 4000 افغانی نغد و یا هم بسته مواد خوراکی که ارزش 4000 افغانی را داشته باشد به هر خانوار بی بضاعت توزیع میگردد.

در آخر، اعضا شوراهای انکشافی محل و اهالی منطقه از آغاز این برنامه ابراز خرسندی نمود و از دولت از بابت عملی نمودن برنامه متذکره که در آن به خانوار های فقیر و فقیرتر  بسته های مواد خوراکی توزیع میگردد و هنوز هم جریان دارد  تشکری نمود. همزمان، مردم از دولت میخواهد که پهلوی چنین برنامه ها، برنامه های اشتغالزایی برای مردم نیز بیشتر شود. 

  • Complain

    Grievance Mechanism